Giới thiệu

Điều lệ quỹ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ – TWĐTN ngày 26/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ học bổng mang tên Vừ A Dính)

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số mang tên “Vừ A Dính” (gọi tắt là “Quỹ Vừ A Dính”) do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định thành lập, Báo Thiếu niên Tiền phong là cơ quan Thường trực. Quỹ có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (kể cả tài khoản ngoại tệ); được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác đảm bảo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước, mục đích và Điều lệ của Quỹ.

 • Văn phòng của Quỹ đặt tại Toà soạn Báo Thiếu niên Tiền phong
  • số 5, Hoà Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Văn phòng Đại diện Quỹ đặt tại
  • số 1, Cao Thắng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2

Mục đích:Huy động các nguồn lực về tiền, cơ sở vật chất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trong cả nước, nhằm động viên khuyến khích các em phấn đấu rèn luyện trưởng thành, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ là người dân tộc thiểu số.

Đối tượng: Là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và đoàn thể; đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh, thành phố và tương đương.

CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3

Chức năng của Quỹ:

 • Huy động rộng rãi sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các hoạt động của Quỹ.
 • Tổ chức các hình thức hỗ trợ, động viên khích lệ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cả nước phấn đấu học tập, rèn luyện trưởng thành.
Điều 4

Quyền hạn:

 • Được chủ động tiếp xúc, vận động và tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động của Quỹ.
 • Được tổ chức các hình thức gây quỹ thích hợp, theo đúng các quy định của pháp luật. Được sử dụng nguồn tài chính của Quỹ gửi Ngân hàng, các hình thức đầu tư tài chính nhất định để sinh lợi nhằm bảo tồn và phát triển Quỹ.
 • Được trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng tại địa phương, hoặc thông qua hệ thống Đoàn, Đội và ngành Giáo dục.
 • Đề nghị các hình thức khen thưởng của Đoàn thanh niên đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ và cho sự nghiệp phát triển miền núi và dân tộc.
Điều 5

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm

 • Ban Điều hành của Quỹ gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quỹ, Giám đốc, Phó Giám đốc và các Ủy viên là đại diện của Trung ương Đoàn và một số cơ quan, đơn vị có liên quan do Báo Thiếu niên Tiền phong và các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định.
 • Quỹ có từ 1-2 biên chế làm việc chính thức. Ngoài ra, một số cán bộ nghiệp vụ do Báo Thiếu niên Tiền phong phân công làm việc theo chế độ kiêm nhiệm để giúp việc Ban Điều hành.
Điều 6

Chủ tịch Quỹ:

 • Do Thường trực Quỹ trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định mời đồng chí lãnh đạo có vị trí và uy tín xã hội làm Chủ tịch Quỹ.
Điều 7

Giám đốc Quỹ :

 • Do Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong kiêm nhiệm, có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động của Quỹ theo quyết định của Chủ tịch Quỹ, theo định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, theo quy định của Điều lệ.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về mọi hoạt động của Quỹ.
 • Là chủ tài khoản của Quỹ.
Điều 8

Phó giám đốc Quỹ:

 • Giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác, được thay mặt Giám đốc giải quyết một số công việc khi được ủy quyền.
 • Phó Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phân công, phụ trách hoặc được ủy quyền.
Điều 9

Ủy viên Ban Điều hành Quỹ:

 • Được Giám đốc phân công đảm nhận một số công tác cụ thể của Quỹ.
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được giao.
Điều 10

Kế toán của Quỹ:

 • Do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm trên cơ sở ý kiến thống nhất của Chủ tịch Quỹ.
 • Chịu trách nhiệm về công tác kế toán tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật, quy định của Trung ương Đoàn và Điều lệ Quỹ.

CHƯƠNG 3: NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG VỪ A DÍNH

Điều 11

Nguồn tài chính của Quỹ bao gồm:

 • Các khoản thu do các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và khoản bổ sung từ nguồn kinh phí tự có của Báo Thiếu niên Tiền phong.
 • Các khoản thu từ việc tổ chức các hoạt động gây quỹ, đầu tư sinh lợi từ nguồn tài chính của Quỹ.
 • Cơ quan Thường trực của Quỹ có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Trung ương Đoàn.
Điều 12

Hình thức hỗ trợ và cấp học bổng:

 • Cấp học bổng theo định kỳ hoặc đột xuất bằng tiền mặt cho các đối tượng quy định tại khoản đối tượng Điều 2.
 • Các hình thức hỗ trợ khác ngoài học bổng như: Hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện, các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Điều 13

Quy trình xét cấp học bổng:

 • Học bổng bao gồm :
  • Quyết định cấp học bổng, Bằng Chứng nhận kèm theo tiền mặt.
  • Giá trị mỗi suất học bổng do Ban Điều hành quyết định căn cứ khả năng tài chính của Quỹ.
 • Thể thức xét chọn:
  • Căn cứ tiêu chuẩn và chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ, Tỉnh, thành Đoàn làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo tại các địa phương có hướng dẫn cụ thể để các trường phát hiện, tổng hợp danh sách đề nghị cấp học bổng.
  • Tỉnh, thành Đoàn cùng với Sở Giáo dục Đào tạo địa phương tiến hành họp xem xét một bước để thống nhất danh sách đề nghị cấp học bổng gửi về cơ quan Thường trực của Quỹ.
  • Ban Điều hành Quỹ tổ chức tiếp nhận, tiến hành thẩm tra, xét duyệt và quyết định việc cấp học bổng với hình thức và mức học bổng cụ thể.
 • Hồ sơ đề nghị cấp học bổng, gồm:
  • Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu quy định) có xác nhận của Nhà trường.
  • Danh sách đề nghị cấp học bổng của địa phương (theo mẫu) do Tỉnh, thành Đoàn đề nghị có xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương đó.
 • Thời gian tiến hành xét và trao học bổng :
  • Ngày 15 tháng 12 hàng năm, Thường trực Quỹ có văn bản thông báo kế hoạch cấp học bổng tới các địa phương.
  • Tỉnh, thành Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương lập hồ sơ đề nghị cấp học bổng gửi Thường trực Quỹ trước ngày 15-2 hàng năm.
  • Trên cơ sở kết quả xét cấp học bổng của Ban Điều hành Quỹ, Thường trực Quỹ gửi Quyết định, Bằng Chứng nhận kèm theo tiền mặt cho địa phương để tổ chức lễ trao học bổng cho các em vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), thành lập Đội (15-5) hàng năm.

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TƯĐTN ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, sửa đổi, cơ quan Thường trực của Quỹ phối hợp với các đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn tổng hợp trình Ban Bí thư xem xét quyết định.